Školská rada

OZNÁMENÍ

k doplňovacím volbám do školské rady

při Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Valašské Meziříčí

Dne 28. 7. 2017 se uskuteční doplňovací volby do školské rady při SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí z důvodu zaniknutí členství ve školské radě Mgr. Jany Šošolíkové. Volby se budou konat od 10.00 do 11.00 v budově SUPŠS Valašské Meziříčí v učebně U2 v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a volebním řádem schváleným usnesením Rady Zlínského kraje č. 0747/R19/05 ze dne 12. 9. 2005.

 

Byla stanovena přípravná volební komise ve složení:

Mgr. Jana Šošolíková

Mgr. Kateřina Blinková

PhDr. Dana Kořenková

 

Dokument v pdf zde

 

 

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se při středních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada:

1.     vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

2.     schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

3.     schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,

4.     schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

5.     podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

6.     projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

7.     projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

8.     podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

Školská rada naší školy má tři členy. Od 1.1.2015 se jimi na tříleté volební období stali:

- jmenovaný zřizovatelem od 1.1.2017:

v jednání

 

- volený zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:  

Jana Malachtová (1.B)

e-mail: janamalachtova@seznam.cz

 

- volený pedagogickými pracovníky: 

Mgr. Jana Šošolíková

e-mail: jana.sosolikova@gmail.com

 

Při rozhodování je hlasovací právo členů rady rovné.