Vyhodnocení 2016

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY SKLÁŘSKÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17

V říjnu 2016 byl ustanoven školní koordinátor EVVO a vytvořen dlouhodobý plán EVVO a krátkodobý plán na školní rok 2016-17.

Krátkodobý plán je živý dokument, který je možno doplňovat a upravovat dle aktuálních podmínek. Většina naplánovaných akcí se podařila zrealizovat. Upravovány byly termíny podle možností výuky. Nepodařilo se zajistit besedy s odborníky na jednotlivé mezinárodní dny věnované různým tématům. Témata byla alespoň zmíněna v hodinách Ekologie. Byly však během tohoto prvního roku navázány kontakty (např. s ČSOP) a budou využity pro plánování EVVO v příštím školním roce.

Co se podařilo zrealizovat v tomto roce:

 • Nové webové stránky školy jsou doplněny informací o činnosti školy na poli EVVO.
 • Byla dovybavena učebna environmentální výchovy.
 • Proběhlo omlazení zeleně v učebně EVVO.
 • V roce 2016 byly nainstalovány na chodby školy koše na tříděný odpad.
 • Probíhá třídění plastu, papíru a nápojových kartonů. Vynášení obstarávají žáci prvních ročníků.
 • Žáci byli v měsíci září proškoleni o správném třídění odpadu, šetření elektrickou energií, správném větrání a šetření teplem. 
 • Vypínače v učebnách U1, U2, U3, U5 byly označeny.
 • V září proběhla návštěva stálé expozice sklářství v muzeu – zámku Kinských.
 • Žáci se zúčastnili interaktivní výstavy Barevný svět ,  kde si mohli vyzkoušet optické klamy, jak fungují barevné filtry, kombinace a také, jak svět vidí různí živočichové.
 • Žáci prvních ročníků se seznámili s městem, ve kterém studují, výstavními prostory – navštívili kromě zámku Kinských galerie v zámku Žerotínů – MaGC, Kapli a Sýpku.
 • V rámci udržitelného rozvoje se žáci seznámili s řemeslem živým více než 100 let v Gobelínové manufaktuře.
 • S tradicemi regionu, které také dosud žijí, se žáci setkali na exkurzi ve firmě TON v Bystřici pod Hostýnem a jejím muzeu, také ve firmě UNIPAR v Rožnově pod Radhoštěm.
 • Žáci zjistili, jakým způsobem se připravuje a distribuuje pitná voda v Úpravně vody Jarcová.
 • V zařízení Čističky odpadních vod na Juřince viděli co se děje s odpady před vypuštěním do řeky Bečvy.
 • Dne Země  se žáci zúčastnili sběrem odpadků na Helštýně.
 • V rámci plenéru se žáci seznámili s historickou architekturou kraje a zvyky na Valašsku ve Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
 • Opačný proces -  seznámení veřejnosti se školou, výrobky žáků, sklářskými postupy proběhl na akci Muzejní noc.
 • Beseda v centru ČSOP přiblížila žákům aktuální problémy životního prostředí v regionu i možnosti jejich řešení a úspěšné výsledky.
 • Procházkou jedné z 6 zřízených naučných stezek v okolí Valašského Meziříčí si žáci uvědomili, jak je zdejší příroda pestrá a historie města zajímavá.
 • V okolí školy plánovaná Skleněná stezka z prací žáků schopných instalace v exteriéru, bude realizována poté, co dojde k oplocení pozemku školy.
 • Také řešení okolí školy – obohacení zahradními prvky, bude úkolem na příští rok. Momentálně dochází k ekologičtější sečbě travnatých porostů – tzv. výseková sečba, šetrnější k životnímu prostředí.
 • Pro rozšíření vědomostí pedagogů bylo zavedeno předplatné časopisu pro moderní výuku „Dnešní svět“
 • V tomto roce byl realizován projekt  VODA. Spočíval v zahrnutí tohoto tématu do výuky téměř všech předmětů. Vyučující vedli žáky k získání a osvojení informací, tvorby uměleckých děl týkající se vody vždy z jejich specifického úhlu pohledu. Podrobněji - viz. samostatný výstup.
 • V plánu EVVO bylo také zahrnuto další vzdělávání koordinátora. Získal osvědčení agentury Descartes „Klima se otepluje. Dochází voda. Blíží se války o vodu. Co když je ale všechno jinak?“ a Klubu ekologické výchovy „Přírodní a kulturní dědictví regionů ČR a jejich management“. Zúčastnil se krajského setkání koordinátorů ve Zlíně.

 

Dne 18. 6. 2017 zpracovala Jana Šošolíková, koordinátor EVVO.