Vyhodnocení 2018

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY SKLÁŘSKÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

V říjnu 2018 byl vytvořen krátkodobý plán EVVO na školní rok 2018-19.

Krátkodobý plán je živý dokument, který je možno doplňovat a upravovat dle aktuálních podmínek. Většina naplánovaných akcí se podařila zrealizovat. Upravovány byly termíny podle možností výuky. Nepodařilo se zajistit besedy s odborníky na jednotlivé mezinárodní dny věnované různým tématům. Témata byla alespoň zmíněna v hodinách Ekologie. Byly však během tohoto prvního roku navázány kontakty (např. s ČSOP) a budou využity pro plánování EVVO v příštím školním roce.

Co se podařilo zrealizovat v tomto roce:

 • Nové webové stránky školy jsou průběžně doplňovány informacemi o činnosti školy na poli EVVO.
 • Taškami na tříděný odpad byla dovybavena školní ateliérová huť.
 • V roce 2016 byly nainstalovány na chodby školy koše na tříděný odpad a v roce 2018 byl doplněn objemnější koš na plasty.
 • Probíhá třídění plastu, papíru, nápojových kartonů, kovů a skla. Vynášení obstarávají žáci prvních ročníků.
 • Žáci byli v měsíci září proškoleni o správném třídění odpadu, šetření elektrickou energií, správném větrání a šetření teplem. 
 • V září dále proběhla výměnná stáž – SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, na které si žáci zhotovili řezbářský reliéf z odřezků dřeva.
 • Dále v měsíci září proběhl plenér 1. ročníků, kde žáci pracovali s přírodním materiálem nalezeným v lese.
 • V říjnu navštívili 1. ročníky Ekocentrum Valašské Meziříčí – přednáška Brána recyklace (EKOKOM).
 • Vybraní žáci se zúčastnili IGS v Novém Boru.
 • Proběhla také každoroční návštěva hlavního města Prahy, které se v rámci exkurze předmětu DVK zúčastnily 4. ročníky.
 • Žáci prvních ročníků se seznámili s městem, ve kterém studují, výstavními prostory – navštívili a v průběhu roku navštíví kromě zámku Kinských galerie a aktuální výstavy a vernisáže známých umělců (např. mistra SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí Ondřeje Strnadela) v zámku Žerotínů – MaGC, Kapli a Sýpku.
 • V lednu proběhla další revitalizace zeleně v učebně EVVO.
 • V únoru jsme již podruhé v tomto školním roce navštívili Ekocentrum ve Valašském Meziříčí, kde nás seznámila se Stromy svobody Zlínského kraje paní Ing. Lenka Křesadlová Ph.D.
 • Na téma polymery byla provedena exkurze 2. ročníku do firmy Fatra Napajedla.
 • Pro rozšíření vědomostí pedagogů je i nadále odebírán časopis pro moderní výuku „Dnešní svět“.
 • Řešení okolí školy – obohacení zahradními i skleněnými prvky (tzv. Skleněná stezka), bude úkolem na další roky. V říjnu 2018 byl oplocen celý areál školního pozemku, kde budeme pokračovat s ekologičtější sečbou travnatých porostů – tzv. výseková sečba, šetrnější k životnímu prostředí.

Dne 24. 6. 2019 zpracovala Mgr. Markéta Vozáková, koordinátor EVVO.