Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

forma vzdělání: denní studium

Kriteria hodnocení k prokázání souboru specifických vloh a schopností ke studiu uměleckého výtvarného oboru pro talentové zkoušky v přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 jsou stanoveny podle § 59, § 60, § 62 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění.

Hodnotící kritéria oboru 82-41-M/13 pro rok 2018/2019 (268,01 kB  PDF)