Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

forma vzdělání: denní studium

Kritéria hodnocení k prokázání souboru specifických vloh a schopností ke studiu uměleckého výtvarného oboru pro talentové zkoušky v přijímacím řízení jsou stanoveny § 59, § 60 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.