Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria oboru Uměleckořemeslné zpracování skla

forma vzdělání: denní studium

Kriteria hodnocení k prokázání souboru specifických vloh a schopností ke studiu uměleckého výtvarného oboru pro talentové zkoušky v přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 jsou stanoveny podle § 59, § 60, § 62 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou mění vyhláška č. 394/2008 Sb.

Hodnotící kritéria oboru 82-51-L/05 pro rok 2017 (265,86 kB  PDF)