Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria oboru Uměleckořemeslné zpracování skla

forma vzdělání: denní studium

Kriteria hodnocení k prokázání souboru specifických vloh a schopností ke studiu uměleckého výtvarného oboru pro talentové zkoušky v přijímacím řízení jsou stanoveny podle § 59, § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke zdělávání ve středních školách, v platném znění.