Výsledky přijímacího řízení

Dle školského zákona v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, zašle ředitel školy u oborů s talentovou zkouškou zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2019. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení, ve kterém se stanoví pořadí uchazečů na základě výsledku u talentové zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2019.

U učebního oboru Sklář  - výrobce a zušlechťovatel skla ředitel školy ukončí přijímací řízení do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací řízení, vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče a zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná, je přidělené registrační číslo součástí dopisu, kterým je uchazeč o nekonání přijímací zkoušky informován ředitelem školy. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků

Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Zápisový lístek je nutné odevzdat řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů - výsledek přijímacího řízení). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 


Talentové zkoušky – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:

1. kolo konané dne 3. a 4. ledna 2019

obor Užitá malba Výsledky přijímacího řízení .pdf

obor Průmyslový design Výsledky přijímacího řízení .pdf

obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů Výsledky přijímacího řízení .pdf

 

2. kolo konané dne 15.3. 2019

obor Užitá malba (Výsledky přijímacího řízení .pdf)

 

3. kolo konané dne 31.5. 2019

obor Užitá malba (Výsledky přijímacího řízení .pdf)

obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů Výsledky přijímacího řízení.pdf


Přijímací řízení – obory středního vzdělání s výučním listem:

1. kolo konané dne 24. dubna 2019

obor Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Výsledky přijímacího řízení .pdf)