Výsledky přijímacího řízení

Dle školského zákona v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, zašle ředitel školy u oborů s talentovou zkouškou zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2021. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení, ve kterém se stanoví pořadí uchazečů na základě výsledku u talentové zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2021.

U učebního oboru Sklář  - výrobce a zušlechťovatel skla ředitel školy ukončí přijímací řízení do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací řízení, vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče a zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná, je přidělené registrační číslo součástí dopisu, kterým je uchazeč o nekonání přijímací zkoušky informován ředitelem školy. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků

Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Zápisový lístek je nutné odevzdat řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů - výsledek přijímacího řízení). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 


Talentové zkoušky – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:

1. kolo konané dne 4. a 5. ledna 2021

obor Užitá malba Výsledky přijímacího řízení.pdf

obor Průmyslový design Výsledky přijímacího řízení.pdf

obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů Výsledky přijímacího řízení.pdf


2. kolo konané dne 16.3. 2021

obor Užitá malba (Výsledky přijímacího řízení.pdf)

obor Průmyslový design (Výsledky přijímacího řízení.pdf)

obor Výtvarné zpracování skla s světelných objektů (Výsledky přijímacího řízení.pdf)


3. kolo konané dne 21. dubna 2021 - do 3. kola se nepřihlásil žádný uchazeč

obor Užitá malba (Výsledky přijímacího řízení.pdf)

obor Průmyslový design (Výsledky přijímacího řízení.pdf)

obor Výtvarné zpracování skla s světelných objektů (Výsledky přijímacího řízení.pdf)


Přijímací řízení – obory středního vzdělání s výučním listem:

1. kolo konané dne 5. května 2021

obor Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Výsledky přijímacího řízení.pdf)