Hodnotící kritéria

Přijímací řízení se koná dle § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách, v platném znění.

Hodnotící kritéria studijních oborů:

82-41-M/01 Užitá malba

82-41-M/04 Průmyslový design

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla

zaměření

– hutní tvarování

– broušení a rytí

– umělecké vitráže

- malba skla

 

28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla - zkrácené jednoroční pomaturitní studium

zaměření

– duté a lisované sklo

– technické sklo

– zabrušování, obrušování

– vybrušování

– malíř skla