Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Odborné praxe

 ODBORNÁ PRAXE ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ realizovaná ve školním roce 2023/2024 - všeobecné informace (pdf.)

Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu studia oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Je konána v souladu se školskou legislativou.

Odborná praxe je povinná a může být absolvována na pracovištích fyzických nebo právnických osob, jež jsou žáky volena tak, aby vykonávaná činnost odpovídala zaměření studovaného oboru.

Účelem odborné praxe je ověření již získaných a nabytí nových teoretických vědomostí a praktických dovedností v praxi a seznámení se s výrobními procesy, zpracováním materiálů a chodem firmy v reálném prostředí. Žáci v jejím rámci vykonávají činnosti (práce) spojené s odbornými kompetencemi uvedenými v ŠVP školy.

Odbornou praxi si každý žák sjednává sám.

Za odbornou praxi žákovi nepřísluší finanční odměna.

Před zahájením odborné praxe uzavře škola s organizací smlouvu o zabezpečení souvislé odborné praxe viz výše soubor pdf.

Řízením a kontrolou průběhu odborné praxe je pověřen zástupce ředitele pro praktické vyučování Ing. Jiří Tesař.

Termín konání praxe je stanoven na 22. až 26. dubna 2024 v rozsahu 30 hodin týdně (tzn. 6 hodin denně).


Výběr organizace, v níž bude žák praxi vykonávat, a zajištění potřebné dokumentace

Žák si vybere vhodnou organizaci (fyzickou či právnickou osobu), u níž bude praxi vykonávat. Může se jednat jak o organizace jako muzea, galerie, umělecké a řemeslné dílny, grafická studia, firmy zaměřené na navrhování a design apod., tak o výrobní firmy zpracovávající různé materiály do podoby finálních produktů (sklo, kov, dřevo papír, plasty atd.). V případě nejasností stran výběru vhodné organizace (a zcela výjimečně v případě problémů s nalezením vhodné organizace) se žák obrátí na zástupce ředitele pro praktické vyučování Ing. Jiřího Tesaře, s nímž možnosti výběru a jeho vhodnost zkonzultuje.

Žák vyplní, resp. v průběhu praxe a po jejím absolvování zajistí vyplnění níže uvedených dokumentů:

1. Smlouva o zabezpečení souvislé odborné praxe - ve 2 vyhotoveních (obě vyhotovení smlouvy žák předá k podpisu v organizaci a podepsané je odevzdá třídní učitelce do 27. března 2024, následně druhé vyhotovení po podpisu ředitelem školy předá organizaci při nástupu na praxi);

2. Souhlas zákonného zástupce (Příloha smlouvy č. 1) - ve 2 vyhotoveních (jedno vyplněné vyhotovení souhlasu žák předá organizaci, druhé třídní učitelce do 27. března 2024);

3. Časový rozpis praxe (Příloha smlouvy č. 2) – v 1 vyhotovení (po absolvování praxe žák vyplněný rozpis odevzdá třídní učitelce). Organizací určený vedoucí praxe do časového rozpisu stručně popíše žákem vykonávané činnost, případně hodnocení praxe.