Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků, vice ZDEVýstava KLENOTY v muzeu Kroměřížska potrvá do 18. 6. 2023, více k výstavě ZDE.Nová školní prodejna skla zahájila provoz !

Odborné praxe

 

ODBORNÁ PRAXE ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ (ODBORNA_PRAXE_ZAKU.pdf)

realizovaná ve školním roce 2022/2023

Odborná praxe žáků – všeobecné informace

Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu studia oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Je konána v souladu se školskou legislativou.

Odborná praxe je povinná a může být absolvována na pracovištích fyzických nebo právnických osob, jež jsou žáky volena tak, aby vykonávaná činnost odpovídala zaměření studovaného oboru.

Účelem odborné praxe je ověření již získaných a nabytí nových teoretických vědomostí a praktických dovedností v praxi a seznámení se s výrobními procesy, zpracováním materiálů a chodem firmy v reálném prostředí. Žáci v jejím rámci vykonávají činnosti (práce) spojené s odbornými kompetencemi uvedenými v ŠVP školy.

Odbornou praxi si každý žák sjednává sám.

Za odbornou praxi žákovi nepřísluší finanční odměna.

Před zahájením odborné praxe uzavře škola s organizací smlouvu o zabezpečení souvislé odborné praxe.

Řízením a kontrolou průběhu odborné praxe je pověřen zástupce ředitele pro praktické vyučování Ing. Jiří Tesař.

Termín konání praxe je stanoven na 24. až 28. dubna 2023 v rozsahu 30 hodin týdně (tzn. 6 hodin denně).


Výběr organizace, v níž bude žák praxi vykonávat, a zajištění potřebné dokumentace

Žák si vybere vhodnou organizaci (fyzickou či právnickou osobu), u níž bude praxi vykonávat. Může se jednat jak o organizace jako muzea, galerie, umělecké a řemeslné dílny, grafická studia, firmy zaměřené na navrhování a design apod., tak o výrobní firmy zpracovávající různé materiály do podoby finálních produktů (sklo, kov, dřevo papír, plasty atd.). V případě nejasností stran výběru vhodné organizace (a zcela výjimečně v případě problémů s nalezením vhodné organizace) se žák obrátí na zástupce ředitele pro praktické vyučování Ing. Jiřího Tesaře, s nímž možnosti výběru a jeho vhodnost zkonzultuje.

Žák vyplní, resp. v průběhu praxe a po jejím absolvování zajistí vyplnění níže uvedených dokumentů:

1. Smlouva o zabezpečení souvislé odborné praxe - ve 2 vyhotoveních (obě vyhotovení dohody žák předá k podpisu v organizaci a podepsané smlouvy odevzdá třídní učitelce do 1.dubna 2023, následně druhé vyhotovení po podpisu ředitelem školy předá organizaci při nástupu na praxi);

2. Souhlas zákonného zástupce (Příloha dohody č. 1) - ve 2 vyhotoveních (jedno vyplněné vyhotovení souhlasu žák předá organizaci, druhé třídní učitelce do 1. dubna 2023);

3. Časový rozpis praxe (Příloha dohody č. 2) – v 1 vyhotovení (po absolvování praxe žák vyplněný rozpis odevzdá třídní učitelce). Organizací určený vedoucí praxe do časového rozpisu stručně popíše žákem vykonávané činnost, případně hodnocení praxe.