Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Historie v datech

1813 - založení Reichových skláren

Postupně se rozrostla ve sklářský kolos 11 skláren na Moravě se špičkovou uměleckořemeslnou úrovní výrobků, zejména ze skla. Reichové jako zkušení sklářští podnikatelé si dobře uvědomovali význam kvalifikovaných foukačů, kmínařů, formařů, brusičů, rytců, malířů aj., preferovali pro ně výhodný tzv. „mistrovský systém“, který spočíval v tom, že mistři byli v jejich závodech doslova hýčkanou vrstvou, váženou a dobře placenou. Dlouhá desetiletí byla funkce mistrů u Reichů v podstatě dědičná a přecházela z otců na syny, zetě apod.


1920 - Odborná pokračovací škola sklářská

Zanikla v roce 1922.


1944 - Odborná škola pro sklářské učně

Vznikla jako první zařízení tohoto druhu na Moravě. Zřizovatelem bylo protektorátní ministerstvo školství a Zemský úřad v Brně. Zemskou školní radou v Brně byl ředitelem jmenován Ladislav Weingart, jako učitelé zde působili učitelé ze skláren ve Valašském Meziříčí. Konec války ukončil její krátkou existenci.


1957 - Odborné učiliště při národním podniku Osvětlovací sklo ve Valašském Meziříčí; zařazeno do sítě škol

Původní závodní učňovská škola se od 1. září změnila na učiliště, které vychovávalo učně nejen pro sklárny ve Valašském Meziříčí, ale i ve Vsetíně, Karolínce, Rapotíně, Janštejně, Košťatech, Dubňanech, Úsobrně, Rosicích aj.. To se stalo důležitým mezníkem pro přípravu moravských sklářů.


1980 - Střední odborné učiliště sklářské

Rozšíření teoretické výuky, zejména v prvním ročníku.


1986 - Střední odborné učiliště sklářské a Odborné učiliště

Zařazení dvouletých učebních oborů pro absolventy zvláštních škol.


1991 - Škola jako samostatná právnická osoba

Škola je vyčleněna z majetku sklářských státních podniků Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí a Crystalex Karolinka, zřizovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.


1992 -  Ministerstvo hospodářství ČR – nový zřizovatel


1994 - Integrovaná střední škola sklářská a Odborné učiliště

V oborové struktuře jsou nově koncipované studijní učební obory s maturitou – Uměleckořemeslné zpracování skla a ekonomický obor Management sklářství, připravující žáky, mimo jiné, i pro výkon samostatných sklářských živností.


1996 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – nový zřizovatel


1997 - Oddělení Střední uměleckoprůmyslové školy

Činnost zahajují první moravské sklářské ateliéry: Hutního tvarování (Jiří Šuhájek), Kresby a malby (Leszek Wojaczek), Tvarování, malování a leptání skla (Petr Ticháček), Sochařství (Jaroslav Koléšek) a Multimediálních prezentací a počítačové grafiky (Zdeněk Zimák).


1999 - GLASSCENTRUM

Při škole vzniká technologická laboratoř a středisko průmyslového výzkumu a vývoje pro sklářské firmy pod odborným vedením Ing. Milana Hřebíčka, CSc., bývalého zástupce ředitelky školy pro praktickou výuku a v současnosti vedoucího projektové činnosti školy. V tomto roce byla zahájena výstavba školních sklářských dílen (hutní pracoviště, malírny, brusírny, sklofoukačská a lisařská a rytecká dílna).


2001 - Školní sklářská huť

Zahájením činnosti školní sklářské huti mají žáci vytvořeny vynikající podmínky pro praktickou výuku. V souvislosti s reformou veřejné správy byla škola převedena pod Zlínský kraj.


2002 - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a Střední odborné učiliště sklářské

Změnou názvu je potvrzen nový vzdělávací program školy.


2004 - Sklářská škola se stává členem prestižních sdružení Asociace

sklářského a keramického průmyslu ČR, Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, České sklářské společnosti, České spektroskopické společnosti, Euroregionu Biele - Bílé Karpaty. Spolupracuje na rozvojových projektech se sklářskými podniky v České republice a také s technickými a uměleckými vysokými školami v ČR a SROV. Škola vystavuje na různých regionálních akcích, práce žáků získaly ocenění a uznání na veletrzích a výstavách v ČR i v zahraničí.


2005 - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

S probíhajícími změnami ve sklářském průmyslu na Moravě se škola transformovala na střední uměleckoprůmyslovou školu.V listopadu 2005 získala škola významné ocenění v oblasti vzdělávání „Nejlepších 100“


2006 - Od 1. září škola otevřela nový umělecký obor Užitá malba.


2008 - od 1. září škola otevřela nové umělecké obory:

Tvarování průmyslových výrobků – tvarový a grafický design obalů

Tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design

Uměleckořemeslné zpracování skla – umělecké vitráže


2009 - 65. výročí založení školy

(katalog školy), škola byla  přijata do ASPnet UNESCO, v září 2009 byla škola pověřena organizací zasedání škol UNESCO, v rámci něhož prezentovala projekt „Vesmír známý i neznámý“. Součástí oficiálního programu bylo udělení ceny „Krásenská stopa“ třem významným osobnostem (Mgr. O. Hofmannová, Ing. Milan Hřebíček, CSc., Prof. Vladimír Kopecký) za přínos a rozvoj sklářství na Valašsku a uskutečnil se křest odborné knihy „Barvení skla“. Škola tímto počinem navázala na tradici Reichových skláren a Krásenské sklářské společnosti. V srpnu 2009 byl schválen projekt přeshraniční spolupráce „ Bielokarpatska sklárska výskumno-vývojova a vzdelávacia základňa“(2009 – 2012), jehož cílem bylo vytvoření společné základny výzkumu a vývoje nových skel a příslušných technologií. Vedoucím partnerem byla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, hlavním přeshraničním partnerem byla SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí a partnerem VŠCHT v Praze.


2010 - zahájen projekt výměnných stáží SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí a italské školy mozaiky Scuola Mosaicisti del Friuli ze Spilimberga.

MgA. J. Divín získal I. cenu v soutěži Twenties Generation New Europe (Berlaymont EU, Brusel). V srpnu 2010 byl zahájen nový společný projekt FMK UTB ve Zlíně a SUPŠ sklářskou, nazvaný„Modernizace výuky nově zřízeného Ateliéru designu skla“ (2010 – 2012). V rámci celoživotního učení se škola zapojila do projektu MŠMT UNIV 2 – Kraje a realizovala pilotní ověření vzdělávacího programu „Návrhová a realizační tvorba“ (Pískování, Tiffany šperk, Fussing šperk).


2011 - škola úspěšně ukončila projekt aplikovaného výzkumu IMPULS – agregace MPO ČR,

jenž byl zahájen 2008 a jehož cílem byl výzkum a vývoj agregace skelných materiálů včetně odpadového skla a jeho interiérového a uměleckého využití. V září 2011 byla zahájena spolupráce s Foundation Format SFF v bulharském Balchiku projektem Leonardo de Vinci /Partnerství – Contemporary Art Zone (Mládež v akci). V rámci projektu VITRUM PRO FUTURUM a projektu Propagácia sklářského řemesla a zviditelnenia Euroregionu Bílé – Bieľe Karpaty jako Euroregionu skla uskutečnila společné výstavy se SOŠ sklářskou v Lednických Rovniach pod názvem „Křehká setkání/ Krehké stretnutia.


2012 -  úspěšně byl ukončen společný projekt přeshraniční spolupráce „Bielokarpatska sklárska výskumno-vývojova a vzdelávacia základňa“ a projekt s UTB Zlín „Modernizace výuky nově zřízeného Ateliéru designu skla“.

Naopak nově byl zahájen první ročník „Tvůrčích dílen“ Fondu mikroprojektů ER BBK, jež byly realizovány 2012/2013. Škola realizovala pilotní ověření vzdělávacího programu„Počítačová grafika“ (Corel Draw, Adobe Photoshop, 3D Rhinoceros), v rámci celoživotního učení MŠMT UNIV 2 – Kraje a zahájila realizaci projektu OPVK – Inovace výuky digitalizací učebních textů. Proběhla prezentace oceněných studentských prací na přehlídce Designbloc Praha (2012 – 2013).


2013 - škola zahájila spolupráci se školou Secondary and High School of Stage Design v bulharském Plovdivu,

kdy v rámci projektu „Multikulturní scéna Evropy prizmatem barevného skla“ (Leonardo  - 2013da Vinci/Mobility), šest studentů a jeden pedagog školy absolvovalo mezinárodní stáž zaměřenou na scénografii. Byl realizován společný projekt SUPŠ sklářské a FMK UTB ve Zlíně Design skla 2013 ve Zlíně (2012 – 2013) financovaný Nadací T. Bati ve Zlíně. V srpnu 2013 byl schválen investiční projekt ROP Střední Morava - SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603 (2013 – 2015). Byl vytvořen nový katalog Designu skla. Proběhla prezentace oceněných studentských prací na přehlídce Designbloc Praha (2013 – 2014).


2014 - škola realizovala druhou výměnnou stáž žáků v bulharském Plovdivu (LDV/Mobility) a v rámci 70. výročí

od založení školy uskutečnila dosud největší mezinárodní putovní výstavu skla Balchik – Dobrić – Varna – Sevlievo – Sofie, jež byla zahájena v Komplexu „Dvoreca“ v Balchiku pod záštitou Ministerstva kultury Bulharska. V rámci projektu VITRUM PRO FUTURUM (OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 z prostředků Fond mikroprojektů) uskutečnila „Glass Symposium Valašské Meziříčí 2014“ pod záštitou UNESCO.


2015 - 22. září 2015 byla slavnostně otevřena nová přístavba školy

a byla zahájena výuka v nově vzniklých učebnách technologie a chemie, cizích jazyků, informačních technologií,  dále vznikla multifunkční učebna a depozitář žákovských prací. Významným přínosem investiční akce  z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava  a z dotace Zlínského kraje byl vznik bezbariérového přístupu do všech učeben a pracovišť školy a školní huti.


2016 – v rámci dvou investičních záměrů  Zlínského kraje proběhly stavební úpravy v budově školy a vybudování nové kotelny ve školní ateliérové huti

Škola zrealizovala roční školní projekt "Výročí 700 let od narození Karla IV." pod záštitou ASPnet UNESCO, zahájila dvouletý projekt v rámci programu Erasmus+ KA2 Moderní design – Česko-Slovensko-Bulharsko a v  rámci projektu Den odborných dovedností uspořádala 2. ročník Glass Sympozium Valašké Meziříčí. V rámci sympozia proběhly odborné přednášky zaměřené na umění a kulturu, které vedli PhDr. Alena Ježková, akad. soch. Zdeněk Lhotský a Mgr. Kamila Valoušková, a vznikly umělecká díla předních sklářských výtvarníků a studentů Ateliéru skla FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.


2017 - od 9. 5. 2017 se škola stala Fakultní školou FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

a zahájila dva nové projekty Umění spojuje - Odborné stáže pro umělecké obory ( ERASMUS + /KA1, Balčik, Bulharsko) a Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne – KASKLO II, INTERREG V-A SK-CZ/2016/01.