SKLÁŘSKÉ KOUZLENÍ  v zámku Kinských - 27.dubna 2024 / MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC 31.5.2024Třídní schůzky 15.04.2024 15:00-16:30Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Uměleckořemeslné zpracování skla

Kód a název vzdělávacího programu: 82-51-L/05  Uměleckořemeslné zpracování skla

  • HUTNÍ TVAROVÁNÍ SKLA
  • UMĚLECKÁ MALBA SKLA
  • UMĚLECKÁ VITRÁŽ A MOZAIKA
  • BROUŠENÉ A RYTÉ SKLO
  • SKLENĚNÝ ŠPERK A MODNÍ DOPLŇKY

Motivační název: UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ A ZUŠLECHŤOVÁNÍ SKLA

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky, denní studium

Vstupní předpoklady žáků:

Do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a vyhověli podmínkám přijímacího řízení.

Zdravotní požadavky uchazeče:

Pro zařazení do studijních oborů uměleckořemeslné zpracování skla – hutní tvarování, uměleckořemeslné zpracování skla – broušení a rytí, uměleckořemeslné zpracování skla – umělecké vitráže, uměleckořemeslné zpracování skla – malba skla nejsou zdravotně způsobilí uchazeči, kteří mají zejména následující onemocnění: onemocnění pohybového ústrojí znemožňující práce ve vynucené poloze a středně velkou zátěž, poruchy funkce horních končetin, a to jak hrubé, tak i jemné motoriky, prognosticky závažná onemocnění kůže a spojivek, onemocnění projevující se záchvatovitými a kolapsovými stavy zvažovat u oborů hutní tvarování, broušení a rytí, prognosticky závažná onemocnění dýchacích cest, závažné poruchy zrakové ostrosti a poruchy barvocitu. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvolené specifické přípravy studijního oboru. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

 

Profil absolventa a charakteristika vzdělávacího programu

Jedná se o vzdělávací program studijního oboru SOU, ve kterém jsou žáci připravováni pro výkon náročných pracovních činností manuálního charakteru v oblasti uměleckořemeslného zpracování skla. Podle specifické přípravy se především zabývá zhotovováním individuálních uměleckořemeslných výrobků převážně rukodílně podle výtvarných návrhů s použitím původní technologie a původních materiálů.

Absolvent oboru má komplexní znalosti o výrobě užitkového skla z hlediska mechanických a fyzikálně chemických procesů probíhajících při hutním tvarování, prvotní rafinaci a konečném zušlechťování sklářských výrobků broušením, rytím, malováním a kombinací těchto technik při respektování výtvarně estetického cítění současného člověka a znalosti módních trendů dané doby. Absolvent je seznámen s organizací manufakturní sklářské výroby a na ni navazujícími prvky: automatickým tvarováním, broušením a rytím a tiskem barvou nebo drahými kovy.

Po ukončení specifické přípravy pro hutní tvarování absolvent ovládá historické, tradiční a moderní techniky vytváření výrobků ze sklovin, včetně hutní dekorace tak, že je schopen je samostatně reprodukovat a vlastními schopnostmi a s vypěstovaným výtvarným citem je dále zdokonalovat. Je seznámen se specifikou vedení sklářské čety v huti.

Po ukončení specifické přípravy pro broušení a rytí absolvent ovládá samostatnou tvorbu dekorů a jejich aplikaci za použití kombinovaných zušlechťovacích historických, tradičních a moderních technik při důkladném seznámení s technikou broušení nebo rytí. Má rozvinutou schopnost koordinovat a kombinovat zušlechťovací techniky; je seznámen se specifikou řízení kolektivu při zušlechťování skla.

Po ukončení specifické přípravy pro umělecké vitráže absolvent má osvojeny znalosti výtvarného a konstrukčního řešení historických a moderních výrobků. V návaznosti na sklářské techniky je seznámen s použitím světla v architektuře jako součásti výtvarného a funkčního řešení oken, dveří, stěn, včetně svítících objektů a osvětlovacích těles. Ovládá techniky broušení plochého skla, malířské techniky a sklářské práce, především zasklívání do olova a s tím související pájení a svařování kovů, nové techniky a technologie spojování skla.

Po ukončení specifické přípravy pro malbu skla ovládá všechny techniky zdobení skla malbou, a to starými i novými s využitím moderní techniky a technologie.

Absolvent studijného oboru uměleckořemeslné zpracování skla je vybaven vědomostmi pro podnikatelskou a zaměstnaneckou činnost v malých a středně velkých firmách.

Příprava ve studijním oboru uměleckořemeslné zpracování skla vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi uplatňoval při tvarování nebo zušlechťování skla estetický cit a smysl pro čistotu tvaru skleněného výrobku, rozvíjel svou výtvarnou představivost při vytváření dekoračních motivů a realizaci návrhů výtvarníka, uplatňoval způsoby zvyšování efektivity práce a kvality výrobků a k těmto požadavkům vedl i podřízené pracovníky.

 

Struktura vzdělávání je koncipována s ohledem na vzájemnou obsahovou provázanost jednotlivých studijních oborů kmenového oboru 82-51-L Výtvarné a uměleckořemeslné práce. Tvoří ji složka všeobecného a odborného vzdělání. Složka všeobecného vzdělání respektuje charakteristiku dané vzdělávací úrovně a je pro všechny studijní obory v daném směru společná (jazykové vzdělání, společenskovědní vzdělávání, matematické vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, estetické vzdělávání, rozvoj tělesné kultury). Složka odborného vzdělávání obsahuje základní odborné a speciální odborné učivo (výtvarná a umělecko-historická příprava, základy technických disciplin, technologické procesy a vlastnosti materiálů, ekonomika a ekologie). Základní odborné učivo tvoří základ odborné složky profilu absolventa a řadí se sem učivo dějin výtvarné kultury, výtvarné přípravy, sklářských materiálů, technologie a ekonomiky. Speciální odborné učivo je obsaženo ve vazbě na profilaci odborné přípravy v předmětech tvarování skla, zušlechťování skla, malba skla. Nedílnou a významnou součástí výuky je odborný výcvik, kde si žáci při praktických činnostech ověřují a upevňují teoretické vědomosti a pracovní postupy a vlastní samostatnou prací rozvíjejí řemeslné dovednosti. V průběhu přípravy získávají žáci rovněž základní vědomosti a dovednosti pro uplatnění v živnostenském podnikání.

 

Možnosti uplatnění absolventa ⇒

Vykonáním maturitní zkoušky absolvent získá kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno specifickou přípravou studijního oboru. Jedná se zejména o povolání manuálního charakteru, a to umělecký sklář, sklář dutého skla, brusič skla, rytec skla, umělecký sklenář a vitrážista, malíř skla.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Vedoucí oboru: Ing. Jiří Tesař, 605467969, jtesar@sklarskaskola.cz