Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Kultura spojuje - odborné stáže pro umělecké obory

Projekt s názvem Kultura spojuje - odborné stáže pro umělecké obory obsahuje dvě aktivity - krátkodobou mobilitu žáků a ErasmusPro. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská spolupracuje s významnou bulharskou kulturní institucí Darjaven Kulturen Institut "Kulturen Centar "Dvoreca", se kterou již v minulosti realizovala několik projektů a aktivit - projekty Erasmus+, plenéry a výstavy. Navazujeme také na úspěšně realizované mobility v roce 2017.

Nejdůležitější cíle projektu jsou v přenosu získaných znalostí a dovedností z teoretické a praktické výuky do reálného pracovního prostředí, v podpoře celoživotního učení a rozvoje osobnosti a v rozvoji jazykových a sociálních kompetencí. Zaměřujeme se také na spolupráci s kvalitními odborníky a významnými osobnostmi v Bulharku, což vede k hlubšímu poznání bulharské kultury. K definování a zkvalitnění náplně jednotlivých stáží využíváme jednotky učení ECVET, které jsme vytvořili ve spolupráci s partnerskou organizací a jsou připojeny jako příloha přihlášky.

Aktivity krátkodobá mobilita žáků se zúčastní celkem 21 žáků z maturitních oborů 2. - 3. ročníků: Výtvarné zpracování skla (3 žáci), Průmyslový design (7 žáků) a Užitá malba (7 žáků) a z učebního oboru 3. ročníku Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (4 žáci) a jedna doprovodná osoba. Žáci budou vybrání na základě stanovených kritérií (studijní výsledky, otevřenost k novým poznatkům, kooperativnost a jazyková vybavenost). Do této aktivity jsou zařazeni také dva žáci se speciálními potřebami (s podpůrnými opatřeními 3. a 4. stupně), pro které bude po dobu mobilit k dispozici asistentka pedagoga. Pro jednotlivé obory jsou připraveny následující jednotky učení (ECVET): Navrhování upomínkového předmětu pro konkrétní místo (sklářské obory), Výstavní činnost - příprava expozice (užitá malba), Vytváření architektonického modelu (průmyslový design). Mobilita je plánovaná na 14 dní v říjnu 2018.

Do dlouhodobé aktivity ErasmusPro jsou již vybráni 4 žáci maturitního ročníku, kteří splnily výběrová kritéria, a navíc mají zkušenosti s účastí na projektech školy. Stáž je připravena tak, aby je seznámila s rozmanitostí práce v kulturní instituci a vzájemné provázanosti jednotlivých pracovních činností. Připravené jednotky učení jsou zaměřeny na počítačovou grafiku (tvorba propagačních materiálů), muzejní edukaci (tvorba pomůcek) a produkci kulturních projektů. Stáž je naplánovaná na tři měsíce od 23. června do 22. září 2018.

Dopad projektu spatřujeme v získání reálného pohledu na práci a osvojení si pracovních návyků. Zkušenost žákům umožní osobní rozvoj a přinese nový pohled na cizí kulturu. Účast žáků se speciálními potřebami vede také k toleranci, otevřenosti a přátelštějšímu chování, což má pozitivní vliv na klima školy. Práce v mezinárodním týmu zlepšuje komunikační kompetence a rozšiřuje odbornou slovní zásobu v cizím jazyce.

Obě instituce si realizací mezinárodního projektu zvýší prestiž a zviditelní se v mediálním prostoru. Pro DKI KC"Dvoreca" je důležitým dopadem možnost přenosu zkušeností na nastupující generaci a spolupráci na mezinárodní úrovni.

Seznámení s kulturou obou zemí vede k další spolupráci nejen mezi školou a DKI KC"Dvoreca", ale také v obou městech - Valašské Meziříčí a Balchik a prohlubuje tak česko-bulharské vztahy.

Autorky projektu: Mgr. Krasimira Kolčeva a Bc. Kateřina Hofmannová

Informační leták a přihláška ke stažení zde.