Školská rada

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se při středních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Pozvánka k volbám

Výsledky voleb 

Oznámení k volbám

Volební řád

POKYN č. 8/2019 K organizaci doplňovacích voleb školské rady

Školskou radu zřizuje zřizovatel.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

Školská rada naší školy má tři členy. Od 1. 1. 2018 se jimi na tříleté volební období stali:

- jmenovaný zřizovatelem od 1. 1. 2018:

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová

 

- volený zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky od 10. 6. 2019:  

Lucie Schieferdeckerová (1.B)

e-mail: lucifer4a@seznam.cz

 

- volený pedagogickými pracovníky od 1.1. 2018: 

Michal Pavlík

e-mail: mpavlik@sklarskaskola.cz

 

Při rozhodování je hlasovací právo členů rady rovné.