Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Školská rada

Výsledky doplňovacích voleb 2023

Oznámení o konání doplňovacích voleb 2023

Pozvánka k doplňovacím volbám 2023

______________________________________________________________________________________________________________________

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se při středních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Pozvánka k volbám 2021

Výsledky voleb 

Oznámení k volbám

Volební řád schválen usnesením Rady ZK č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012

POKYN č. 8/2021 k organizaci voleb do školské rady

Školskou radu zřizuje zřizovatel.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

Školská rada naší školy má tři členy. Od 12. 7. 2021 se jimi na tříleté volební období stali:

- jmenovaný zřizovatelem od 12. 7. 2021:

Bc. Radim Přikryl

 

- volený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky od 15. 6. 2023:  

Nikola Růčková, zletilá žákyně 

 

- volený pedagogickými pracovníky od 12. 7. 2021: 

Michal Pavlík

e-mail: mpavlik@sklarskaskola.cz

 

Při rozhodování je hlasovací právo členů rady rovné.