SKLÁŘSKÉ KOUZLENÍ  v zámku Kinských - 27.dubna 2024 / MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC 31.5.2024Třídní schůzky 15.04.2024 15:00-16:30Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Přijímací řízení 2024

Přijímací řízení se koná v souladu s § 59 až § 62 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole je správním řízením, které se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Důležité informace pro uchazeče:

Termín pro odevzdání přihlášek v listinné podobě do oborů s talentovou zkouškou je do 30. listopadu 2023. Přihláška ke stažení zde

Talentové zkoušky proběhnou ve dnech 3. a 4. ledna 2024 viz níže.

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to do 20. ledna 2024. V období od 5. do 15. února 2024 zveřejní ředitel školy celkový výsledek a pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy www.sklarskaskola.cz).  

 

Po spuštění nového systému pro podání elektronické přihlášky DiPSy (digitální přihlašovací systém; od 1. 2. 2024) budou mít uchazeči možnost podávat své přihlášky podruhé elektronicky, a to do 20. února 2024. Důležité bude stanovení pořadí oborů v elektronické přihlášce na 1. či 2. místě, a to podle priority uchazeče. Pokud tak uchazeč neučiní, zapíše ředitel školy uvednené v přihlášce na 1. místě uchazeče do systému a pořadí škol respektive oborů zachová tak, jak je uvedeno v přihlášce podané do 30. listopadu 2023.

Konečné výsledky 1. kola přijímacího řízení zveřejní CERMAT v systému DiPSy dne 15. května 2024.

Aktuální informace naleznete na webových stránkách MŠMT: Přihláška na střední školy 2024

Zdravotní způsobilost pro obory vyučované na SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí zde.

A) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 ředitel školy rozhodl o konání talentové zkoušky v oborech (rozhodnuti.pdf) :

     82-41-M/01      Užitá malba

     82-41-M/04      Průmyslový design

     82-41-M/13      Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

     82-51-L/05      Uměleckořemeslné zpracování skla  +  28-58-H/01 Sklář - Výrobce a zušlechťovatel skla

     - kombinovaný obor L0+H poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0

 

Formuláře přihlášek ke stažení : https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 


1. kolo talentových zkoušek je stanoveno na:

termín

    3. a 4. ledna 2024

náhradní termín

11. ledna 2024

Uzávěrka přihlášek:  30.11.2023

(Rozhodnutí.pdf)


2. kolo talentových zkoušek je stanoveno na:

termín                  

       8. - 12. 6. 2024  

Uzávěrka přihlášek: do X. 6. 2024

(rozhodnutí.pdf)


3. kolo talentových zkoušek je stanoveno na:

termín:   

Uzávěrka přihlášek: 

(rozhodnutí.pdf)


 

4. kolo talentových zkoušek je stanoveno na: 

termín: 

Uzávěrka přihlášek: 

( rozhodnutí.pdf ) 


B) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 ředitel školy rozhodl o otevření kombinovaného oboru L0+H, v rámci kterého je možné se přihlásit ke studiu oboru Sklář s podmínkou vykonání talentové zkoušky (kritéria najdete v sekci Přijímací řízení - hodnotící kritéria).

   


Přijímací řízení I.kolo: 

28-58-H/01      Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 

termín:                         

uzávěrka přihlášek:  

Přijímací řízení II. kolo: 

termín:                         

uzávěrka přihlášek:    

Formuláře přihlášek ke stažení :  zdroj www.msmt.cz

 

Kdo může na naší škole studovat?

Na SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí může studovat každý, kdo má rád tvořivou práci a disponuje výtvarným talentem, každý, kdo rád rozvíjí svou fantazii a chce přetvářet takový materiál, jakým je sklo. Proto považujeme za hlavní předpoklad studia na naší škole tvůrčí přístup k materiálu.

Co lze na naší škole studovat?

viz. přehled oborů

Jak nejlépe zvládnout talentové zkoušky a pohovor?

Dobrým krokem k úspěšnému zvládnutí talentových zkoušek je absolvování ZUŠ nebo výtvarných kroužků. Možností je však také absolvování přípravného kurzu k talentovým zkouškám, který probíhá na naší škole vždy od září do prosince, nebo konzultace u našich učitelů výtvarné přípravy.

Jediná překážka na naší škole?

Překážku ve studiu představují onemocnění jako např. astma, atopický ekzém, kožní alergie, epilepsie, která jsou překážkou ve zdravotní způsobilosti.

Na kterých vysokých školách studují naši absolventi?

 • AVU Praha
 • VŠUP Praha
 • FAVU Brno
 • IpUS Ostrava
 • FUUD Ústí nad Labem
 • UTB Zlín
 • VŠCHT Praha
 • VŠVU Bratislava
 • Pedagogické (i filozofické) fakulty v celé ČR
 • Vysoké školy uměleckého zaměření v zahraničí (UK Bratislava)
 • Vyšší odborné školy uměleckého zaměření

Uplatnění nacházejí

viz. uplatnění absolventa