Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Design skla

 

Kód a název vzdělávacího programu: 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

Motivační název: DESIGN SKLA

Zaměření:

- design uměleckého a užitkového skla

- sklo v architektuře - interiérový a exterierový design skla

- svítidla a světelné objekty

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání: přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – § 59, 60, dále § 62. Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška a splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže vykoná úspěšně obě části maturitní zkoušky.

1. Společná část maturitní zkoušky

Didaktický test z předmětů:

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk nebo Matematika

2. Povinné předměty profilové části maturitní zkoušky

Předmět, forma:

  • Dějiny výtvarné kultury, ústní zkouška
  • Technologie, ústní zkuška
  • Český jazyk a literatura, písemná práce a ústní zkouška
  • Anglický jazyk, písemná práce a ústní zkouška
  • Praktická zkouška - praktická maturitní práce s prezentací

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru výtvarné zpracování skla a světelných objektů je na základě získané odborné profilace připraven uplatnit se v celém spektru činností v rámci odpovídající oblasti uměleckořemeslné a průmyslové tvorby a výroby. Konkrétní oblast jeho uplatnění vyplývá ze zaměření/profilace absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Jedná se zejména o tvůrčí a realizační činnosti např. design uměleckého a užitkového skla, sklo v architektuře - interiérový a exterierový design skla a svítidla a světelné objekty. Žák získá dovednosti v broušení skla, různých sférách tvarování skla (hutní tvarování skla, tvarování skleněných plastik, tvarování lehaného a slinovaného skla apod.), malování skla včetně řady souvisejících technik, rytí skla, tvorbě skleněných figurek, tvorbě skleněné bižuterie.

V příslušné oblasti uměleckořemeslné a průmyslové tvorby a výroby se absolvent uplatní především jako designér, výtvarník a realizátor náročných výrobků. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně nebo v designérských ateliérech a dílnách firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se může rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast uměleckořemeslné a průmyslové tvorby a výroby.

Vedoucí oboru: MgA. Josef Divín, tel.: 571 621 466, e-mail: jdivin@sklarskaskola.cz

V rámci zahraničních uměleckých exkurzí a výtvarných kurzů jsme navštívili:

Německo, Francii, Itálii, Anglii, Chorvatsko, Slovensko, Rumunsko, Rakousko, Bulharsko, Turecko, Holandsko, Slovinsko.


Yan Zoritchak - Sklářský výtvarník