Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Školní řád

Úvodní ustanovení

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8, vědom si své odpovědnosti  za  podmínky a úroveň vzdělávání a výchovy, za vytvoření rovnocenného vztahu mezi školou,  žákem a jeho zákonným zástupcem, vydává ve smyslu  § 30  školského zákona č. 561/2004 Sb. tento školní řád.

Školní řád se skládá ze dvou částí.


Část A obsahuje:

Důležité právní předpisy, povinnosti, zásady organizování činnosti školy, základní práva a povinnosti školy a pravomoci ředitele školy.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků SUPŠ sklářské a jejich zákonných zástupců.

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci nezletilých žáků, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy.

Provoz a vnitřní režim školy.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

Část B obsahuje:

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. 

Dodatek č. 1 stanovuje závazná pravidla pro průběh distančního vzdělávání.

Školní řád od 1.10.2020.pdf (aktualizace 30. 8. 2023)