Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Od antiky k moderně - materiály, technologie a uchování kulturního dědictví

Projekt „Od antiky k moderně – materiály, technologie a uchování kulturního dědictví“ byl schválen v roce 2018 a plánován na 2 roky. Z důvodů šíření nemoci SARS-CoV-2 a pandemických opatření byl prodlužován a ukončen až 31. října 2021. Celková délka projektu byla místo 24 měsíců 35. Další informace na http://glasschoolerasmusplus.cz/

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí (SUPŠ sklářská VM) dlouhodobě spolupracuje i v projektech Erasmus+ s Kulturním institutem kulturním centrem „Dvoreca“ Balchik (DKI KC „Dvoreca“) v Bulharsku. Díky spolupráci vznikla myšlenka na tento projekt a navázali jsme kontakty na další dvě organizace, které měly zájem spolupracovat, a koncept projektu je zaujal. Získali jsme významné partnery v Bulharsku a to Archeologický institut a muzeem při bulharské Akademii věd (NAIM-BAN) a Muzeum moderního umění (MAV) v rumunském městě Galati. Partnerské organizace tak svým zaměřením přispěly k naplnění naplánovaných cílů projektu. Každý z partnerů obsáhl období, na které se specializuje. Partnerské organizace zapojily do projektu vždy dva dospělé účastníky, kteří vytvořili pracovní tým a společně realizovali celý projekt. Za SUPŠ sklářskou VM byli v projektu zapojeni dva pedagogové se specializací na jazyky a odborné předměty, NAIM-BAN nominovala dva archeology, kteří vedou archeologické týmy a provádí výzkum, za MAV se do projektu zapojila kurátorka a historik umění a zároveň ředitel muzea, DKI KC „Dvoreca“ zastupovala ředitelka organizace a odborníci na zachování a obnovu kulturních památek. V projektu jsme si vytyčili sedm cílů, které se nám podařilo díky dobré spolupráci naplnit. Zaměřili jsme se na rozvoj a další prohlubování spolupráce mezi uměleckými institucemi v Evropské unii, propagaci hodnotných uměleckých sbírek, seznámení s muzejní prací, přenos zkušeností od odborníků na účastníky projektu, do vzdělávacích programů školy a zpětně z účastníků na odborníky, zvýšení odborných kompetencí žáků a pedagogů, komunikační dovednosti v cizím jazyce a zvýšení prestiže institucí.

V průběhu projektu jsme uskutečnili dvě mezinárodní projektová setkání (M1 a M2) a celkem sedm mezinárodních vzdělávacích aktivit. Jednalo se o tři kombinované mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě (C1, C2, C3) a čtyři krátkodobé společné školení pracovníků (C4, C5, C6, C7). Vzdělávací aktivity byly propojené programem a obsahem a účastnili se jich společně žáci SUPŠ sklářské VM a zástupci jednotlivých organizací. 

Aktivity C1 a C5 proběhly v NAIM-BAN, Sofie, Bulharsko. Věnovali jsme se materiálům a technologickým postupům z období antiky a středověku a díky účasti aktivních archeologů jsme mohli zkoumat a pracovat přímo s archeologickými nálezy. Přednášek a workshopů se účastnilo 10 žáků a 8 dospělých účastníků.

Druhý blok vzdělávacích aktivit připravilo MAV, Galati v Rumunsku – C2 a C6. Program byl zaměřen na moderní umění 20. a 21. století a využívání nových i tradičních materiálů a technologických postupů nejen umělci, ale i v prostředí uměleckých škol. Aktivit se zúčastnilo 12 žáků a 8 dospělých účastníků.

Po neplánované pauze způsobené šířením viru SARS-CoV-2 a pandemické situace, která znemožnila cestování, jsme zůstali pouze ve fázích plánování a přesouvání termínu.

 Nakonec se podařilo uskutečnit i poslední aktivity. Vzdělávací aktivity C3 a C7 proběhly v DKI KC „Dvoreca“, Balchik v Bulharsku. Zaměřeny byly na uchování kulturního dědictví, práci restaurátorů a využívání IT technologií. Aktivit se zúčastnilo 11 žáků a 8 dospělých účastníků.

Dopad projektu spatřujeme hlavně v odborném profesním a osobním rozvoji všech zúčastněných osob. Podařilo se nám navázat řadu nových kontaktů a vytvořit kooperující tým, který zajišťoval hladký průběh projektu a vysokou odbornost přednášek a workshopů. Vznikly webové stránky, kde jsou zveřejněny přednášky a materiály vytvořené v průběhu projektu. 

Projektové aktivity také přispěly k zviditelnění jednotlivých institucí a ukázaly, že mezinárodní spolupráce v projektu Erasmus+ má velký vliv na vnímání přesahu jednotlivých institucí do vzdělání, kultury a ochrany umění.

Společně s našimi partnery jsme se shodli na tom, že jedním z největších dopadů projektu bylo, že účastníkům poskytl příležitost seznámit se s obory, jako je archeologie, muzejnictví a kurátorství, a rozšířil tak jejich profesní možnosti. Získání nových kontaktů, úspěšná týmová práce je dobrým základem pro další projekty v rámci EU i mimo ni.

PREZENTACE: 

 


 

 

 

 

Projekt s názvem "Od antiky k moderně - materiály, technologie a uchování kulturního dědictví" spojuje tři země Evropské unie - Česko, Bulharsko a Rumunsko. Nápad na společný projekt vznikl ve spolupráci se Státním kulturním institutem "Kulturní centrum Dvoreca" (DKI KC "Dvoreca") v bulharském Balchiku. Díky jeho kontaktům jsme získali další prestižní instituce a to Národní archeologický institut s muzeem při bulharské akademii věd (NAIM-BAN) v Sofii v Bulharsku a Muzeum vizuálního umění (MAV) v Galati v Rumunsku.
DKI KC "Dvoreca" v Balchiku se jako kulturní instituce zabývá zachováním a propagací evropského kulturního dědictví; NAIM-BAN v Sofii disponuje bohatou sbírkou řeckého, římského a thráckého užitého umění a odborníky, kteří se specializují na technologie a materiály; MAV v Galati vlastní unikátní sbírku umění 20. století, a její kurátoři jsou odborníci na materiály současného umění; SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí vede žáky k využívání rozmanitých materiálů ve vlastní tvorbě a vzdělává je v oblastí kultury a umění. Propojením všech zúčastněných institucí se naplní hlavní priority projektu, a to sociální a vzdělávací hodnota Evropského kulturního dědictví a prohloubení a posílení klíčových kompetencí v odborném vzdělávání. Posílí se také rozvoj a spolupráce mezi uměleckými institucemi v EU.
Do projektu bude zapojeno celkem 18 účastníků. Za SUPŠ sklářskou VM se projektu zúčastní celkem 12 osob - 2 pedagogové, kteří jsou účastnící projektu a zároveň jsou doprovodnými osobami pro 10 žáků. Ti budou vybráni ze 2. ročníků uměleckých maturitních oborů. Ze zapojených partnerských organizací ze zúčastní vždy 2 odborníci, kteří povedou jednotlivé aktivity.
Během projektu proběhnou čtyři mezinárodní vzdělávací aktivity na všech pracovištích. První aktivita proběhne na NAIM-BAN, Sofie, BG a bude se věnovat antickým materiálům a technologiím. Druhá aktivita je naplánovaná v MAV, Galati, RO a je zaměřena na moderní materiály a přístupy v umělecké tvorbě. Další aktivita je zaměřena na zachování, restaurování a propagaci kulturního dědictví a bude se konat v DKI KC "Dvoreca", Balchik, BG. Poslední aktivita proběhne v SUPŠ sklářské VM, ČR, kde se budou prezentovat výstupy předchozích aktivit na pořádané konferenci, která bude mít dopad nejen na účastníky projektu, ale také na všechny pedagogy a žáky školy, odbornou i laickou veřejnost.
Projekt bude řízen metodou transparentnosti a vzájemné důvěry mezi partnery. Dopad spatřujeme hlavně ve spojení odborníků z různých typů kulturních institucí a pedagogů a žáků školy z třech států Evropské unie, vzájemné poznávání států, kultury a přístupů k práci v oblasti umění a používání rozmanitých materiálů. Pro žáky očekáváme zlepšení studijních výsledků, osobnostní rozvoj a motivaci k celoživotnímu učení, a posílení odborných kompetencí.
Přidanou hodnotu a dlouhodobý přínos projektu vidíme ve vytvoření studijních materiálů, které budou k dispozici pro další umělecké školy a pro veřejnost na zřízených webových stránkách. Tímto se zabezpečí udržitelnost projektu po jeho ukončení.  

Autorky projektu: Krasimira Kolčeva a Kateřina Hofmannová

Přihláška ke stažení zde