V pátek 29. září 2023 vyhlášeno ředitelské volno pro žáky!Výstava MEZI SKLEM v PASK Klatovy od 23. 6. více ZDE Nová školní prodejna skla zahájila provoz !

Průmyslový design

Kód a název vzdělávacího programu: 82-41-M/04 Průmyslový design

Motivační název: 3D DESIGN

Zaměření:   

PRODUKTOVÝ DESIGN

3D DESIGN, 3D TISK 

TVAROVÝ A GRAFICKÝ DESIGN OBALŮ

DESIGN INTERIÉRU A EXTERIÉRU

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Maturitní zkouška se skládá ze společné části - zkušebními předměty jsou Český jazyk, Cizí jazyk nebo Matematika a z profilové části - zkušebními předměty jsou Dějiny výtvarné kultury, Technologie a Praktická maturitní zkouška.

Profilová část maturitní zkoušky

Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Témata, stanovená pro tyto zkoušky, musí zahrnovat tematický celek 1 obsahového okruhu umělecko-historická a výtvarná příprava a obsahový okruh technologická a technická příprava. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky.

Maturitní zkouška z matematiky není povinná.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru Průmyslový design je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designér a realizátor návrhů a modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně nebo v designérských ateliérech a vývojových pracovištích firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se designem, příp. i výrobou produktů různého sortimentu a také při tvorbě 2D grafiky nebo 3D počítačových vizualizací produktů, interiérů nebo architektury. Absolvent oboru je tedy plně vybaven pro praxi i studium na vysokých školách.

Přehled vzdělávacích oblastí:

Jazykové vzdělávání a komunikace

Společenskovědní vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání

Matematické vzdělávání

Estetické vzdělávání

Vzdělávání pro zdraví

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Ekonomické vzdělávání

Odborné vzdělávání

 

Vedoucí oboru: akad. soch. Jiří Dorňák, tel.: 571 621 466, e-mail: jdornak@sklarskaskola.cz