Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Průmyslový design

Kód a název vzdělávacího programu: 82-41-M/04 Průmyslový design

Motivační název: 3D DESIGN

Zaměření:   

PRODUKTOVÝ DESIGN

3D DESIGN, 3D TISK, 3D SKEN

TVAROVÝ A GRAFICKÝ DESIGN OBALŮ

DESIGN INTERIÉRU A EXTERIÉRU

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže vykoná úspěšně obě části maturitní zkoušky.

1. Společná část maturitní zkoušky

Didaktický test z předmětů:

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk nebo Matematika

2. Povinné předměty profilové části maturitní zkoušky

Předmět, forma:

  • Dějiny výtvarné kultury, ústní zkouška
  • Technologie, ústní zkuška
  • Český jazyk a literatura, písemná práce a ústní zkouška
  • Anglický jazyk, písemná práce a ústní zkouška
  • Praktická zkouška - praktická maturitní práce s prezentací

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru Průmyslový design je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designér a realizátor návrhů a modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně nebo v designérských ateliérech a vývojových pracovištích firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se designem, příp. i výrobou produktů různého sortimentu a také při tvorbě 2D grafiky nebo 3D počítačových vizualizací produktů, interiérů nebo architektury. Absolvent oboru je tedy plně vybaven pro praxi i studium na vysokých školách.

Přehled vzdělávacích oblastí:

Jazykové vzdělávání a komunikace

Společenskovědní vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání

Matematické vzdělávání

Estetické vzdělávání

Vzdělávání pro zdraví

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Ekonomické vzdělávání

Odborné vzdělávání

 

Vedoucí oboru: akad. soch. Jiří Dorňák, tel.: 571 621 466, e-mail: jdornak@sklarskaskola.cz