Přijímací řízení

Obsah a forma přijímacího řízení

Talentové zkoušky se konají podle § 59, § 60 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , v platném znění a dle vyhlášky č. 671/2004 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Talentové zkoušky slouží k prokázání souboru specifických vloh a schopností žáků a dalších uchazečů v kresebném návrhu a prezentaci konkrétního modelu výrobku v rámci přijímacího řízení ke studiu výtvarného uměleckého oboru 82-41-M/04 Průmyslový design.

Součástí talentové zkoušky je motivační pohovor, ve kterém budou též předloženy domácí práce žáka nebo uchazeče a případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (např. ceny z výtvarných soutěží, apod.). Složka s deseti domácími pracemi bude nejpozději u zápisu označena registračním číslem přiděleným pro talentovou zkoušku a bude odevzdána do jednoho z ateliérů dle pokynů služby u recepce.

Dalším předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání. Uchazeč je povinen nejpozději u zápisu předložit posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.

Uchazeč, který uplatňuje nárok na podmínky odpovídající potřebám uchazečů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním podle § 16 odst. (6) výše uvedeného zákona, připojí k přihlášce rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění nebo posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče.