SKLÁŘSKÉ KOUZLENÍ  v zámku Kinských - 27.dubna 2024 / MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC 31.5.2024Třídní schůzky 15.04.2024 15:00-16:30Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Přijímací řízení

Obsah a forma přijímacího řízení

Talentové zkoušky se konají podle § 59, § 60 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , v platném znění a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Talentová zkouška se skládá z těchto částí: kresebný návrh a prezentace konkrétního modelu výrobku, domácí práce, motivační pohovor a doplňující kritéria, ve kterých hodnotí přijímací komise výsledky na vysvědčení v předchozím vzdělání a ceny z výtvarných soutěží, kde se uchazeč umístil na 1. - 3.místě.

Kritéria hodnocení naleznete v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024.

Dalším předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání. Uchazeč je povinen  předložit lékařský  posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor, pokud není potvrzeno ma přihlášce ke studiu.

Uchazeč, který žádá o zvláštní podmínky k přijetí ke studiu ze zdravotních nebo jiných důvodů, je povinen doložit rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního předpisu (§ 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo posudek školského poradenského zařízení o speciálních vzdělávacích potřebách uchazeče, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání talentové zkoušky.