INTERREG V-A

1. Projekt KASKLO II: Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne

Číslo projektu: NFP304010C847

Partneři projektu:

Trenčianska univerzita Alexandera Dubčeka v Trenčíne – vedoucí partner (VP)

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí – hlavní přeshraniční partner (HCP)

Vysoká škola chemicko – technologická v Praze – přeshraniční partner (PP1)

 

Výška podpory ze zdrojů EU na projekt: 415 613,93 EUR, z toho podíl pro SUPŠ sklářskou Valašské Meziříčí činí 176 490,62 EUR. 

 

Popis, cíle a výsledky projektu:

Záměrem projektu je upevnění dlouhodobé přeshraniční spolupráce partnerů v zavádění inovativních technologií a nových prvků do výuky, které budou vertikálně propojovat specializované středoškolské a vysokoškolské výukové systémy v oblasti aplikačních specifik sklokeramických materiálů. Partneři projektu už spolupracovali na projektu „Bielokarpatská sklárska vzdelávacia výskumno vývojová základňa“. Výsledky projektu budou realizací projektu rozšířeny a bude podpořena jejich udržitelnost, která je daná systematickou spoluprací a komunikací všech partnerů. Záměr zároveň naplňuje strategii rozvoje BKVVZ, kterou partneři stanovili v předcházejícím projektu. Zvolenou tématikou projektu jsou sklokeramické materiály, jejich aplikace, vlastnosti a průmyslový design. Aktuálně také jejich restaurátorství a konzervování, které je nosným prvkem projektu. Obory zahrnující restaurátorství a konzervování budou u všech partnerů rozšířeny o nové společné vzdělávací prvky a metody výuky se zahrnutím nejnovějších technik a trendů. Tak aby bylo možné zajistit relevantní obsah vzdělávacích programů. U VP se bude jednat o nastavení metod měření vlastností sklokeramických materiálů pomocí termické dilatometrie ve spojení s daty získanými z 3D skenování v oblasti inženýrského a doktorandského studia. U HCP dojde k zavedení nových výukových prvků hlavně v oblasti průmyslového designu a k tomu navazujících technických oborů. U PP1 dojde k inovaci už vyučovaných předmětů v oblasti restaurátorství a konzervování. K zajištění výsledků projektu bude nezbytné investovat do stávající vzdělávací infrastruktury nákupem vybavení – budou koupeny dvě 3D tiskárny s různými způsoby tisku, dva 3D skenery a bezkontaktní dilatometr.

www.sk-cz.eu

Nové výukové prvky od šk. roku 2019-2020:

1. METODIKA VÝUKY 3D TISKU A OVLÁDÁNÍ 3D TISKÁREN

2. 3D skenování skla a keramiky

3. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI UŽITKOVÝCH SKEL

4. Předpověď vlastností skla na základě složení pomocí SCIGLASS kalkulátoru

 

FOTOGALERIE


 

2. Projekt KASKLO III: Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne

Číslo projektu:  INTERREG V-A SK-CZ/2018/06, NFP 304010P822

Partneři projektu:

Trenčianska univerzita Alexandera Dubčeka v Trenčíne – vedoucí partner (VP)

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí – hlavní přeshraniční partner (HCP)

 

Výška podpory ze zdrojů EU na projekt: 284 312,17 €

Rozpočet SUPŠ sklářské VM:  120 697,70 

Popis, cíle a výsledky projektu:

Cieľom projektu je dobudovanie výskumno – vývojovej sklárskej základne na území Euroregionu Bílé – Biele Karpaty, ako tradičnom území sklárskej výroby zaúčelom zintenzívnenia využívania výsledkov aplikovaného výskumu hlavne MSP. Projekt si kladie za cieľ výmenu skúseností, transfer technológii a zlepšovaniesiete spolupráce tradičných partnerov s MSP, ďalšími podnikmi a univerzitami, výskumnými a vedeckými strediskami, predovšetkým v rámci Českého aMoravského sklárskeho klastra, čo umožní udržateľnosť a zvýšenie konkurencieschopnosti. Realizáciou aktivít dôjde k vytvoreniu funkčných regionálnychinovačných systémov v cezhraničnom regióne so zameraním na tvorbu mechanizmov výmeny a zdieľania informácií, definícii požiadaviek podnikateľskéhosektora na aplikovaný výskum a vývoj sklovín.

www.sk-cz.eu