Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Umění spojuje a pomáhá - odborné stáže pro umělecké obory

Projekt „Umění spojuje a pomáhá – odborné stáže pro umělecké obory“ reaguje na potřebu rozšiřovat kompetence žáků uměleckých škol a zaměřil se na možnosti uplatnění studovaných oborů. Pro naplánované mobility jsme spolupracovali se třemi organizacemi, které zajistili pestrou nabídku stáží. Kulturní centrum DKI KC Dvoreca, Balchik, Bulharsko jako dlouhodobý partner školy ukázal možnosti práce v rozsáhlé kulturní instituci, která spravuje muzea, galerie v areálu botanické zahrad, ale i organizuje kulturní akce a události od svateb po operní představení. Jak pomáhat uměním a využít výtvarné činnosti pro práci s žáky se speciálními potřebami zajistila mobilita v německé škole Gustav-Meyer-Schule, Berlín. Historické muzeum, Sevlievo, Bulharsko nabídlo možnost navštívit vykopávky na archeologickém nalezišti Hotalich a prohloubit tak znalosti a dovednosti účastníků v oblasti historie a archeologie. Účastí na projektu měli žáci SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí možnost navštívit místa, které by běžně nepoznali, seznámit se s odborníky z různých oblastí a získat praxi v cizojazyčném prostředí, která by pro mnohé z našich žáků byla bez finančních prostředků z projektu Erasmus+ naprosto nedostupná.

Jedním z hlavních cílů bylo provázání výuky s praxí. Chtěli jsme, aby účastníci mohli uplatnit co nejvíce znalostí a dovedností studovaného oboru a implementovat je do reálného pracovního prostředí při spolupráci s odborníky z praxe. Pro organizaci kvalitních stáží jsme chtěli využívat principy a zásady ECVET, které definovaly výsledky učení a jejich hodnocení. Cílem bylo také získání zpětné vazby na připravenost žáků do praxe. Dalším důležitým cílem byl rozvoj jazykových kompetencí účastníků stáží, ale také zapojených pedagogů. Zapojením do projektových aktivit jsme chtěli zvýšit kulturní povědomí o státech EU, chtěli jsme motivovat také k celoživotnímu učení a zvýšit prestiž zapojených organizací.

V projektu jsme zrealizovali čtyři krátkodobé mobility a jednu dlouhodobou stáž ErasmusPro s využitím jednotek učení ECVET.
První krátkodobá mobilita probíhala v Historickém muzeu Sevlievo, Bulharsko v termínu 6. – 19. 8. 2019. Stáž byla zaměřena na „Muzejní činnosti – práce s archeologickými nálezy“. Účastníci měli možnost pracovat na archeologickém nalezišti Hotalich. Druhá krátkodobá mobilita byla zaměřena na „Výtvarné činnosti využívané v arteterapii“ a probíhala v německé škole Gustav-Meyer-Schule, Berlín od 29. 2. do 13. 3. 2020. Další dvě krátkodobé mobility v kulturním centru DKI KC Dvoreca Balchik, Bulharsko probíhaly v termínu 30. 8. – 12. 9. 2021. Jedna z mobilit byla zaměřena na „Výstavní činnost – příprava expozice“ a druhá na „Navrhování upomínkového předmětu pro konkrétní místo“.
Dlouhodobá mobilita ErasmusPro v DKI KC Dvoreca Balchik, Bulharsko probíhala ve dvou termínech: 28. 6. – 25. 9. 2019 a 28. 6. – 25. 9. 2021. Tříměsíční stáž byla zaměřena na oblasti: „Počítačová grafika – tvorba propagačních materiálů“, „Muzejní edukace – tvorba pomůcek“ a „Produkce kulturních projektů a událostí“.
Do průběhu realizačního období zasáhla pandemie a šíření viru SARS-CoV-2 a projektové období bylo prodlouženo.

Dopady projektu vnímáme na několika úrovních. Pro zapojené organizace byl dopad hlavně v navázání spolupráce s odborníky v daných oblastí a možností transferu zkušeností na mladou generaci. Všechny instituce získaly zpětnou vazbu na své činnosti a práce na projektových aktivitách pro ně byla zdrojem inspirace pro další působení. Odborníci z praxe a pedagogové školy získali kontakty a spolupráce je rozvinula po profesní stránce. Pro účastníky spatřujeme dopad hlavně v posílení odborných a jazykových kompetencí, ale také v rozvoji po osobnostní stránce. Naučili se lépe přijímat kritiku, pracovat v týmu, organizovat si pracovní činnosti a posílili sounáležitost s kolektivem a i se školou. Během absolvování mobilit se jim také rozšířili oblasti, kde mohou dále pokračovat ve vzdělávání nebo hledat pracovní příležitosti po ukončení studia ve škole.

Projektový tým: Krasimira Kolčeva, Kateřina Hofmannová a Šárka Skočková a další