Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

INTERREG V-A - KASKLO III

Název projektu:

Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP

Číslo projektu:  INTERREG V-A SK-CZ/2018/06, NFP 304010P822

 

Partneři projektu:

Trenčianska univerzita Alexandera Dubčeka v Trenčíne – vedoucí partner (VP)

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí – hlavní přeshraniční partner (HCP)

 

Výška podpory ze zdrojů EU na projekt: 284 312,17 €

Rozpočet SUPŠ sklářské VM:  120 697,70 €

Popis, cíle a výsledky projektu:

Cieľom projektu je dobudovanie výskumno – vývojovej sklárskej základne na území Euroregionu Bílé – Biele Karpaty, ako tradičnom území sklárskej výroby zaúčelom zintenzívnenia využívania výsledkov aplikovaného výskumu hlavne MSP. Projekt si kladie za cieľ výmenu skúseností, transfer technológii a zlepšovaniesiete spolupráce tradičných partnerov s MSP, ďalšími podnikmi a univerzitami, výskumnými a vedeckými strediskami, predovšetkým v rámci Českého aMoravského sklárskeho klastra, čo umožní udržateľnosť a zvýšenie konkurencieschopnosti. Realizáciou aktivít dôjde k vytvoreniu funkčných regionálnychinovačných systémov v cezhraničnom regióne so zameraním na tvorbu mechanizmov výmeny a zdieľania informácií, definícii požiadaviek podnikateľskéhosektora na aplikovaný výskum a vývoj sklovín.

www.sk-cz.eu