Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků, vice ZDEVýstava KLENOTY v muzeu Kroměřížska potrvá do 18. 6. 2023, více k výstavě ZDE.Nová školní prodejna skla zahájila provoz !

INTERREG V-A - KASKLO III

2. Projekt KASKLO III: Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne

Číslo projektu:  INTERREG V-A SK-CZ/2018/06, NFP 304010P822

 

Partneři projektu:

Trenčianska univerzita Alexandera Dubčeka v Trenčíne – vedoucí partner (VP)

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí – hlavní přeshraniční partner (HCP)

 

Výška podpory ze zdrojů EU na projekt: 284 312,17 €

Rozpočet SUPŠ sklářské VM:  120 697,70 €

Popis, cíle a výsledky projektu:

Cieľom projektu je dobudovanie výskumno – vývojovej sklárskej základne na území Euroregionu Bílé – Biele Karpaty, ako tradičnom území sklárskej výroby zaúčelom zintenzívnenia využívania výsledkov aplikovaného výskumu hlavne MSP. Projekt si kladie za cieľ výmenu skúseností, transfer technológii a zlepšovaniesiete spolupráce tradičných partnerov s MSP, ďalšími podnikmi a univerzitami, výskumnými a vedeckými strediskami, predovšetkým v rámci Českého aMoravského sklárskeho klastra, čo umožní udržateľnosť a zvýšenie konkurencieschopnosti. Realizáciou aktivít dôjde k vytvoreniu funkčných regionálnychinovačných systémov v cezhraničnom regióne so zameraním na tvorbu mechanizmov výmeny a zdieľania informácií, definícii požiadaviek podnikateľskéhosektora na aplikovaný výskum a vývoj sklovín.

www.sk-cz.eu