Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Užitá malba

Kód a název vzdělávacího programu: 82-41-M/01 Užitá malba 

Motivační název: UŽITÁ A VOLNÁ MALBA

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky, denní studium

Vstupní předpoklady žáků

Do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a vyhověli podmínkám přijímacího řízení, jehož součástí je talentová zkouška a zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže vykoná úspěšně obě části maturitní zkoušky.

1. Společná část maturitní zkoušky

Didaktický test z předmětů:

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk nebo Matematika

2. Povinné předměty profilové části maturitní zkoušky

Předmět, forma:

  • Dějiny výtvarné kultury, ústní zkouška
  • Technologie, ústní zkuška
  • Český jazyk a literatura, písemná práce a ústní zkouška
  • Anglický jazyk, písemná práce a ústní zkouška
  • Praktická zkouška - praktická maturitní práce s prezentací

Profil absolventa a charakteristika vzdělávacího programu

Absolvent oboru užitá malba má široký uměleckohistorický rozhled, zaměřený na vývoj technik malby v různých historických epochách, stylech, technikách a uplatněních až po současnost. Je vybaven všeobecnými i odbornými vědomostmi a specifickými odbornými dovednostmi pro samostatnou výtvarnou tvorbu v oblasti maleb a malířských realizací (např. v architektuře, scénografii, propagaci, restaurování maleb). Při výkonu činností je kladen důraz na aktivní uplatňování známých prvků jednotlivých proudů a směrů výtvarně užitkové tvorby.

Struktura vzdělávání je koncipována s ohledem na vzájemnou obsahovou provázanost jednotlivých studijních oborů výtvarného a uměleckořemeslného charakteru ve směru umění. Tvoří ji složka všeobecného a odborného vzdělávání. Složka všeobecného vzdělávání respektuje charakteristiku dané vzdělávací úrovně a je pro všechny studijní obory v daném směru společná (jazykové vzdělávání, společenskovědní vzdělávání, matematické vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, estetické vzdělávání, rozvoj tělesné kultury). Složka odborného vzdělávání obsahuje základní odborné a speciální odborné učivo (historie umění a vývoje společnosti, výtvarně-technické disciplíny, technologie a materiály, ekonomika a ekologie). Základní odborné učivo tvoří základ odborné složky profilu absolventa a řadí se sem učivo dějin výtvarné kultury, výtvarné přípravy, počítačové grafiky a ekonomiky. Speciální odborné učivo je obsaženo v předmětech navrhování, výtvarná příprava, figurální kreslení, písmo, technologie a praktická cvičení.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi studijného oboru nacházejí uplatnění jako kvalifikovaní odborníci v oblasti malířské tvorby, návrhářství, barevných řešení interiérů, realizace maleb v architektuře, náročných propagačních a scénických maleb, provádění malířských restaurátorských prací a konzervování interiérových maleb.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách, zejména školách s výtvarným zaměřením.

Vedoucí oboru: MgA. Nikola Kostková, tel.: 571 621 466, e-mail: nkostkova@sklarskaskola.cz