Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

Kód a název vzdělávacího programu: 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Délka a forma vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání: 

Přijímání ke vzdělávání se řídí § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, dále jen školský zákon.

Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání: předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání.

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

 

Uplatnění absolventa ⇒

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti sklářské výroby jak v zaměstnanecké, tak podnikatelské sféře.

Podle svého zaměření vykonává úkony v celém procesu příslušné sklářské výroby, tj. při výrobě dutého a lisovaného skla, výrobě technického skla, broušení a rytí skla, malbě skla.

 

Přehled vzdělávacích oblastí:

Jazykové vzdělávání a komunikace

Společenskovědní vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání

Matematické vzdělávání

Estetické vzdělávání

Vzdělávání pro zdraví

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Ekonomické vzdělávání

Odborné vzdělávání

 

Vedoucí oboru: Ing. Jiří Tesař, 605467969, jtesar@sklarskaskola.cz