Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

EVVO

EVVO = ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

 

EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve škole v rámci výuky i mimoškolní činnosti zaměřené na oblast životního prostředí.

EVVO klade důraz na poznávání přírodního i umělého prostředí, v němž člověk žije, na nezbytnost zachování prostředí v co nejlepším stavu pro budoucí generace.

EVVO motivuje žáky k udržitelnému způsobu života.

EVVO rozvíjí kompetence:

  • aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí,
  • hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí,
  • schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím,
  • osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě,
  • uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí),
  • znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,
  • uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám,
  • orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti,
  • odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny,
  • projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.

 

Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je zahrnut v dokumentech – ŠVP, dlouhodobý a krátkodobý plán EVVO.

V ŠVP průřezové téma „Člověk a životní prostředí“ prolíná fyzikou, chemií, technologií, českým a anglickým jazykem. Stěžejním předmětem pro EVVO je ekologie.

Krátkodobý a dlouhodobý plán je zpracován koordinátorem EVVO. Plán je otevřeným dokumentem, který je možno doplňovat a měnit dle aktuálních potřeb a získaných zkušeností.

PLÁN EVVO ROK 2023/2024


TŘÍDÍŠ? TŘÍDÍM. TŘÍDÍME!!!

Žáci třídy 3. B SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí vyrazili ve středu 23. 5. 2018 na exkurzi do Technických služeb Vsetín. Navštívili třídící linku, kde se seznámili s procesem třídění a recyklace odpadu nebo jeho ukládáním a likvidací.

Žáci mají pro všechny vzkaz: „Buďte šetrní k přírodě a třiďte odpad. Má to mysl!“

Vozáková