EVVO

EVVO = ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

 

EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve škole v rámci výuky i mimoškolní činnosti zaměřené na oblast životního prostředí.

EVVO klade důraz na poznávání přírodního i umělého prostředí, v němž člověk žije, na nezbytnost zachování prostředí v co nejlepším stavu pro budoucí generace.

EVVO motivuje žáky k udržitelnému způsobu života.

EVVO rozvíjí kompetence:

  • aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí,
  • hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí,
  • schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím,
  • osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě,
  • uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí),
  • znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,
  • uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám,
  • orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti,
  • odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny,
  • projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.

 

Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je zahrnut v dokumentech – ŠVP, dlouhodobý a krátkodobý plán EVVO.

V ŠVP průřezové téma „Člověk a životní prostředí“ prolíná fyzikou, chemií, technologií, českým a anglickým jazykem. Stěžejním předmětem pro EVVO je ekologie.

Krátkodobý a dlouhodobý plán je zpracován koordinátorem EVVO. Plán je otevřeným dokumentem, který je možno doplňovat a měnit dle aktuálních potřeb a získaných zkušeností.


TŘÍDÍŠ? TŘÍDÍM. TŘÍDÍME!!!

Žáci třídy 3. B SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí vyrazili ve středu 23. 5. 2018 na exkurzi do Technických služeb Vsetín. Navštívili třídící linku, kde se seznámili s procesem třídění a recyklace odpadu nebo jeho ukládáním a likvidací.

Žáci mají pro všechny vzkaz: „Buďte šetrní k přírodě a třiďte odpad. Má to mysl!“

Vozáková


 PLÁN EVVO ROK 2018/2019                                                       KOORDINÁTOR: Mgr. Markéta Vozáková

měsíc

činnost

Cílová skupina

zodpovídá

ZÁŘÍ

proškolení žáků

třídění odpadu ve škole, šetření elektrickou energií, šetření teplem

 

Výměnná stáž – SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

řezbářský reliéf zhotovený ze dřeva

 

1.ročník

 

 

 

2.ročník

koordinátor EVVO (VOZ)

 

 

vyučující

(LIEB, JAN)

ŘÍJEN

Návštěva EKOCENTRA VM

(EKOKOM – Brána recyklace)

třídění odpadu, likvidace odpadu, recyklace odpadu

 

světový den duševního zdraví 16. 10.

film, beseda

 

IGS Nový Bor

 

exkurze Praha

 

1.ročník

 

 

 

 

1.ročník

 

 

vybraní žáci

 

4.ročník

koordinátor EVVO (VOZ)

 

 

 

vyučující ON

(KOŘ)

 

zástupce školy

(TES)

vyučující DVK (BIL)

 

LISTOPAD

město, ve kterém studuji

návštěva muzeí a galerií - aktuální výstavy

exkurze-naučná stezka v okolí Valašského Meziříčí

 

mezinárodní den prevence životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů 6. 11.

 

1.ročník

 

 

 

 

1.ročník

 

 

třídní učitelé

koordinátor EVVO

 

 

 

vyučující ON, EKO

(HAV, VOZ)

 

PROSINEC

Výběr vhodných klauzurních prací

práce s recyklovatelným materiálem

 

JARMARK (VÁNOČNÍ)

výrobky z recyklovatelného a zbytkového materiálu

 

všechny ročníky

 

 

všechny ročníky

UR

(SKOČ)

 

vyučující

(KOS, LIEB, JAN)

 

LEDEN

Sklářské kouzlení

 

Zpracování klauzurních témat s environmentální tématikou

 

všechny ročníky

 

všechny ročníky

 

UR

(SKOČ)

UR

(SKOČ)

ÚNOR

Exkurze firmy Jelínek VM

 

Globální problémy světa

(výukový program dle aktuální nabídky hvězdárny VM)

 

1.ročník

 

1.ročník

vyučující

(JAN)

vyučující ON, EKO

(HAV, VOZ)

BŘEZEN

Světový den vody 22. 3. film, beseda

 

exkurze do TONU (Bystřice p. H.)

 

 

Přesazení a omlazení rostlin

 

Rozmístění tašek na tříděný odpad v prostorách školy

1.ročník

 

1.ročník

 

 

1.ročník

 

vyučující EKO

(VOZ)

vyučující

(LIEB, JAN)

 

vyučující EKO

(VOZ)

koordinátor EVVO

(VOZ)

 

DUBEN

Mezinárodní Den Země 22. 4.

(návštěva zámeckého parku Kinských VM

25. 4. 2018)

 

Týdenní praxe ve firmách

(seznámení se s výrobou v regionu)

 

Návštěva Úpravny pitné vody VM

 

Exkurze firmy ROBE ve Valašském Meziříčí

světlo v architektuře

 

1.ročník

 

 

 

2., 3. ročník

 

 

1.ročník

 

2.ročník

vyučující EKO

(VOZ)

 

 

zástupci školy

(PIV, TES)

 

vyučující CH, EKO

(VOZ)

vyučující

(LIEB, JAN)

KVĚTEN

Muzejní noc

(seznámení veřejnosti s činností a prostředím školy)

 

Designweek Zlín 2018

(designové výrobky z recyklovaných materiálů)

 

Exkurze firmy FATRA Napajedla

polymery

 

Plenér

(seznámení žáků s danou oblastí ze všech úhlů pohledu)

 

Exkurze areálu Technických služeb Vsetín

(odpady a obaly – návštěva třídící linky)

 

1., 2., 3. ročník

 

 

 

1., 2. ročník

 

 

 

2.ročník

 

 

1., 2., 3. ročník

 

 

 

2. ročník

všichni vyučující

zástupci školy

(PIV, TES)

 

vyučující

(JAN, LIEB)

 

 

vyučující

(LIEB, JAN)

 

 

 

 

 

vyučující EKO

(VOZ)

 

ČERVEN

Světový den životního prostředí 5. 6.

film, beseda

 

Světový den oceánů 8. 6.

film, beseda

 

1.ročník

 

 

1.ročník

 

vyučující EKO

(VOZ)

 

vyučující EKO

(VOZ)

 

PRŮBĚŽNĚ

Zahrnovat témata světových dnů do výtvarných předmětů

Pravidelné vynášení tříděného odpadu žáky

Návštěva aktuálních výstav a akcí

všechny ročníky

 

 

vyučující výtvarných předmětů

koordinátor EVVO