Přijímací řízení

Obsah a forma přijímacího řízení

Talentové zkoušky se konají podle § 59, § 60 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Talentové zkoušky slouží k prokázání souboru specifických vloh a schopností žáků a dalších uchazečů.

Uchazeč prokáže zdravotní způsobilost tím, že tento posudek předloží nejpozději při registraci v den přijímacího řízení ( pokud nebylo doloženo v přihlášce ke studiu). Uchazeč, který žádá o zvláštní podmínky k přijetí ke studiu ze zdravotních nebo jiných důvodů připojí též doporučení lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny, případně speciálně pedagogického centra.